Årdal vidaregåande skule/Eid vidaregåande skule/Hjelpetelefonar

Treng du nokon å snakke med?

Nokon som har tid til å lytte eller gi deg råd og informasjon? Her finn du ein liste over hjelpetelefonar og nettsider. 

Vestland fylkeskommune sin støttetelefon: 51 20 71 21

Kvar ettermiddag fram til august sit psykologistudentar klare til å prate med skuleungdom som har det tøft for tida. Støttetelefonen for betre psykisk helse opnar 29. mars.
 

Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 

Hjelpetelefonen er eidøgnopent telefontilbod. Hjelpetelefonen har også skriveteneste sidetmedord.no og chat som er open frå kl. 08.00 - 23.00. 

Kirkens SOS: 22 40 00 40 

Ei døgnopen kriseteneste også på heilagdagar. Kirkens SOS tilbyr en anonym og uforpliktande samtale på krisetelefonen eller kontakt via chat på nettsidene: 

Alarmtelefonen: 116 111  

Telefonen er for barn og unge som blir utsett for omsorgssvikt, vald og overgrep. Også vaksne som er bekymra for barn og unge, kan ta kontakt med sentralen. Under koronasituasjonen er telefonen døgnopen. 

Tilbod til barn og unge 

Barn og unge som trenger nokon å snakke med kan ringe til Røde Kors-telefonen for barn og ungdom: 800 33 321. 

Det er også mogleg å sende melding eller chatte via nettsidene:  www.korspahalsen.no , Mental Helses  www.sidetmedord.no  eller Blå Kors sin teneste  www.snakkompsyken.no  

Barn og unge som har foreldre eller andre nær seg med rusmiddelproblem kan kontakte organisasjonen Born av rusmisbrukarar (BAR). De tilbyr anonym chat gjennom tenesta BarSnakkwww.barnavrus.no   

Barnevernet 

Barnevernet.no er en nettressurs som skal gjere det enklare å finne relevant kunnskap om barnevernet. Du finn informasjon om barnevernvakt og barneverntenester i alle kommunar om korleis du melder din bekymring til barnevernet. 

VO-linja: 116 006 

En døgnopen hjelpelinje for deg som opplever vald i nære relasjonar.  www.volinjen.no  

Rustelefonen: 08588 

For deg som har spørsmål om rusmiddel. Dette er ei rådgjeving- og informasjonsteneste drevet av Velferdsetaten i Oslo kommune. Dei tilbyr også chatteteneste. 

Hjelpeline for spillavhengige: 800 800 40 

For personar som er avhengige av pengespel, eller deira pårørande. 

LPPs rådgjevingstelefon for pårørande: 22 49 19 22 

Drives av Landsforeninga for pårørande innan psykisk helse og rus. Tilbyr rådgjeving om pårørande sine rettigheiter og behov, og informasjon om hjelpeapparatet.  

IVARETAs rådgjevingstelefon for pårørande: 800 40 567 

Rådgjevingstelefonen er drive av organisasjonen IVARETA - og tilbyr rådgiving, støttesamtaler og anna informasjon som pårørande kan ha behov for.  

Rådgiving om eteforstyrringar: 948 17 818 

For deg som har eller er i ferd med å utvikle en eteforstyrringa, eller deg som er pårørande. 

Eteforstyrringar (SPISFO) 22 94 00 10 

For alle som på en eller anna måte er rørt av eteforstyrringar eller slit med forholdet mat, kropp og vekt. Foreininga har eigen informasjon- og rådgjevingsteneste. 

Littsint.no 

En heimeside for foreldre som ønsker å jobbe med sinnemestring 

Meir informasjon om psykisk helse

Brukarorganisasjonar

  • Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO): www.rio.no 

  • Selvhjelp Norge: www.selvhjelp.no  

For pårørande 

  • Råd- og rettleiingsteneste av og for pårørande råka av rus: www.ivareta.no   

  • Alderstilpassa informasjon for born og unge som er pårørandeungepårørende.no