Årdal vidaregåande skule/Elev og føresett/Reglar og rutinar/Fråvær/Konsekvensar for eleven og varsling

Konsekvensar for eleven og varsling

Her finn du mal for førehandsvarsling til elevar om at det ikkje vert gjeve standpunktvurdering. Du finn også skjema til bruk for å søke om sletting av fråvær etter tidagarsregelen.

Konsekvens

Elevar som har over 10% fråvær kan ikkje få karakter i eit fag. Faglærar har altså ikkje høve til å sette karakter i fag der eleven har over 10% fråvær. Er det dokumentert at fråvær skuldast grunnane i §3-47 a til f, er organisert studiearbeid, skoleadministrative gjeremål eller religiøs høytid, skal dette ikkje telje med ved utrekning av fråværsprosent. Skulearena har verktøy for å handtere dette.

Varsling

Faglærar sender ut varsel når eleven nærmar seg 10% fråvær i eit fag. NB: Likevel om fråvær blir dokumentert, og til dømes ikkje skal telje med ved utrekning av fråværsprosent - så må læraren også ha eit fagleg grunnlag for å kunne sette fagkarakterar.

Fritak etter 10 dagars regelen

Elevar kan søkje frådrag for fråvær opp til ti dagar som kjem under reglane i §3-47, forskrift til opplæringslova. Her finn du kravskjema som du skal bruke for å søkje fritak.