Årdal vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Studiespesialisering/VG2

Vg2 studiespesialiserande

Fellesfag/obligatoriske fag

 • Norsk                   4 timar
 • Historie               2 timar
 • Kroppsøving      2 timar
 • Framandspråk nivå 1 tysk/nivå 2 tysk, standpunktkarakter på vitnemål
 • Matematikk 2P 3 timar Praktisk matematikk, standpunktkarakter på vitnemål (fell vekk dersom du vel Realfagsmatematikk R1 eller Samfunnsfaglig matematikk S1)

Fellesfag totalt: 15 timer (12)

Programfag

Du må ha 10 timar programfag frå eige programområde og 5 timer valfritt programfag.

På Vg2 og Vg3 vel du halvparten av timane dine sjølv. Du vel minst tre programfag kvart år. To av faga må vere innan programområde for realfag eller for språk, samfunnsfag og økonomi. Desse to faga skal du ha i to år.

Programområde Språk, samfunnsfag og økonomi

Dette programområdet gir deg ein brei innføring i språk,-samfunns – og økonomifag. Du som vel dette programmet vil få eit godt utgangspunkt for seinare studium innan desse faga og gode jobbalternativ.

Skulen tilbyr følgjande fag innan programområdet språk, samfunnsfag og økonomi:

 • Tysk
 • Engelsk
 • Sosiologi og sosialantropologi
 • Sosialkunnskap
 • Medie- og informasjonskunnskap
 • Marknadsføring og leiing
 • Psykologi 

Skulen tilbyr følgjande fag innan realfag:

 • Matematikk
 • Kjemi
 • Fysikk
 • Informasjonsteknologi

Nokre studium krev spesiell studiekompetanse. Dette gjeld blant anna utdanning til ingeniør, tannlege, veterinær, lege og studium innan realfag. For å få spesiell studiekompetanse lyt du ha matematikk pluss andre fag innan programområdet realfag. På samordnaopptak.no

Dersom du vel realfag, må du velje fire programfag på Vg2.

Kontakt

Sonja Hestetun

Avdelingsleiar

Sonja.Hestetun@vlfk.no

576 38 403

Relaterte lenker