Rettleiingstenesta

Skilt helsesjukepleiar og rettleiingstenesta

Rettleiingstenesta skal gi elevar, lærlingar, lærekandidatar, ungdom og vaksne tilgang til aktuelle fagtenester i sine læringsmiljø. Rettleiingstenesta skal samarbeide med skular, arbeidsliv, offentlege instansar, opplæringskontor og lærebedrifter.

Tenesta omfattar pedagogisk-psykologisk teneste (PPT), oppfølgingstenesta (OT), oppfølging av lærlingar, lærekandidatar og lærebedrifter, og rettleiing i vidaregåande opplæring for vaksne.

På Vestland fylkeskommune sine heimesider kan du lese meir om dei ulike støttetenestene. 

Elisabeth Formo er rådgjevar i oppfølgingstenesta på skulen vår. Ho kan hjelpe deg med å komme i kontakt med dei øvrige fagtenestene i Rettleiingstenesta. 

Elisabeth Formo

Rådgjevar i rettleiingstjenesta indre Vestland.

tlf 57 63 84 12 / 91 51 22 50

e-post elisabeth.formo@vlfk.no