Skulehelsetenesta

Helsesjukepleiar Siv Smedegård på kontoret sitt.

Skulehelsetenesta er ein del av det kommunale helsetilbodet og skal bidra til betre helse for ungdom i ei viktig fase i livet. Skulehelsetenesta er eit lågterskeltilbod som vil seia at det skal vere enkelt å ta kontakt. Dette er eit tilbod til alle elevar ved skulen.

Skulehelsetenesta ved Årdal Vidaregåande skule

Siv Norheim Smedegård og Maria Styve Øren jobbar som helsesjukepleiarar ved skulen vår. Siv er på skulen kvar tysdag og onsdag, samt annankvar torsdag (oddetalsveker) frå 08.00 - 14.30. Maria er til stades annankvar torsdag (partallsveker).

For at du som elev skal få den hjelpa du treng og har krav på, samarbeidar helsesjukepleiar med skulen, foreldre og andre instansar. Dette skjer sjølvsagt i samarbeid med deg. Helsesjukepleiar henviser til annan hjelpeinstans dersom det er ynskje om det. Skulehelsetenesta i den vidaregåande skulen tilbyr tenester som:

  • Støttesamtalar og oppfølging.
  • Helseopplysning og rettleiing.
  • Hjelp til å kontakte andre fagpersonar og henvisningar dit.
  • Samarbeid med elev, heim og skule.

 

Du kan ta kontakt vedrørande seksualitet, prevansjonsrettleiing og resept, seksuelt overførbare infeksjonar, graviditet/abort, røykeslutt, rusproblem, søvnproblem, spiseproblem, fysiske plager, psykososiale problem, stress knytt til skulekvardagen eller andre ting du måtte ha behov for å snakke om. Det kan vera godt å ha ein vaksen å snakka med når ein strevar eller berre vil drøfta utfordringar ein står ovanfor. Du treng ikkje ha eit spesielt problem for å ta kontakt.

Helsesjukepleiar har teieplikt, tilbodet er gratis og samtalane blir ikkje registrert som fråvær.

Møt opp på kontoret eller kontakt Siv (975 63 271) eller Maria (469 36 631) på telefon.

Helsesjukepleiar

Siv Norheim Smedegård

tlf: 975 63 271

e-post: siv.norheim.smedegard@vlfk.no

 

Helsestasjon for ungdom - HSTU

Elevane kan også nytte seg av Årdal kommune sitt tilbod for ungdom.
Helsestasjon for ungdom held til på helsestasjon i Øvre Årdal og er åpen tysdagar mellom kl 12.00-15.30. Denne tenesta er også gratis. Du treng inga timebestilling, men om du ynskjer å ta kontakt på forhånd kan du ringe 469 36 631